اطراف تخت جمشید

شهر استخر

نمایی از شهر استخر

جاده اصفهان شیراز شهرازکنار شهر استخر می گذرد . این جاده شهر را به دو نیم تقسیم کرده است

بعدی >>