<< قبلی

بیستون

كتیبه شیخ علیخانكتیبه شیخ علیخان در مورد بازسازی كاروانسرا به خط ثلث در زمان صفویه بر روی نگاره اشكانی -گودرز

بعدی >>