هخامنشیان
 
معبد برد نشانده
 

یك ستون سنگی ، ایستاده در منطقه ای درجنوب غربی مسجد سلیمان بر روی نقطه مرتفعی از دشت قرار دارد و در كنار آن بناهایی از عهد هخامنشی دیده میشود. این محل بر دشت مرتفعی كه آنرا احاطه كرده است تسلط دارد و دشت نیز توسط رشته كوههای مرتفع سنگی دیوار مانندی محاصره شده است و چشم انداز منحصر به فردی ساخته است. این محل به نام برد نشانده شناسایی میشود . در زمان هخامنشیان معابد در فضای باز ساخته میشدند و اولین معبدی كه مسقف بوده در زمان اردشیر دوم ساخته شد. معبد بردنشانده یكی از معابد فضای باز هخامنشی است

تصاویر معبد برد نشانده
 

 

برد نشانده

برد نشانده

 

برد نشانده

نقشه بازسازی شده منطقه برد نشانده- دوره اشكانی

 

اطلس تاریخ ایران

تصویر: حمید صدقی نژاد