< اردشیر چهارم  
 
هخامنشیان
اردشیر چهارم
 

اردشیر چهارم پسر اردشیر سوم بود. اردشیر سوم به مرگ طبیعی مرد و پسرش پس از او اسمی هم نام او برگرفت.در ابتدای دوران فرمانروایی او، در خانواده سلطنتی غوغای عظیمی بر پا شد، در دوره سلطنت او دو ساتراپی مصر و بابل نیز از هخامنشیان جدا شدند و شاه مقدونیه فیلیپ دوم در صدد حمله به ایران بود .در این زمان شاه هخامنشی پس از نزدیك دو سال شاهی به قتل میرسد و داریوش سو م به شاهی می نشیند

 
تخت جمشید
اطلس تاریخ ایران