ماد

شهر مادی اندركش

 

شهر باستانی اندركش حوالی روستایی به همین نام در 10 كیلومتری حومه مهاباد قرار دارد و به دوران مادها تعلق دارد. در كنار شهر دخمه ای به نام راكا قرار دارد و از نظر سبك معماری به گور دخمه های نقش رستم هخامنشیان شبیه است.بطلمیوس از این شهر باستانی،به نام داروشاه نام برده است و راولینسون آنرا داریاسی می نامد

 

 
اطلس تاریخ ایران