هخامنشیان
کتیبه کورش
 

این قسمت متاسفانه گم شده است ولی از روی طرحهایی که از قدیم برداشته شده می توانیم تا حدودی نوشته اش را بخوانیم

 
 
Kûru \ x âyathiya \ vazraka \ Kabûjiya
hyâ \ x âyathiyahyâ \  puça \ Haxâmani iya \
thâtiy \ yathâ [...]
[... ...] akutâ [... ]
 
 
 

کورش شاه بزرگ پسر کمبوجیه شاه یک هخامنشی می گوید وقتی که ...ساخت ...
بقیه موارد خوانا نیست

 
اطلس تاریخ ایران