هخامنشیان
کتیبه کورش
 

ورودی تالار پاسارگاد

ورودی تالار پاسارگاد

 
 
  1. adam \ kuru \ xâya-
    thiya \ haxâmaniiya

 
 

کورش شاه بزرگ یک هخامنشی - خط دوم و سوم همین نوشته است ولی به ایلامی و با

 
اطلس تاریخ ایران