<<قبلی

اورارتو

قلعه اورارتویی كنار دریاچه وان

دیوار قلعه اورارتویی كه در بالای كوهی در كنار دریاچه قرار دارد

بعدی>>