اورارتو
كتیبه اورارتویی شیشه

 

كتیبه صخره ای متعلق به آرگیشی دوم كه در چهل كیلومتری شمال شرق شهرستان اهر و در نزدیكی روستای شیشه قرار دارد و اهالی آنرا صندوق داشی مینامند

كتیبه اورارتویی شیشه

 

منبع: تمدن اورارتو - بوریس پیوتروفسكی
مرجع تصویر
اطلس تاریخ ایران