اورارتو
كتیبه سقندل

 

سقندل دهكده ای در 38 كیلومتری اهر و 5 كیلومتری شرق ورزقان است.در شمال دهكده در كمركش كوه زاغی بر سنگی مخروطی شكل كتیبه اورارتویی سقندل یا سكندل قرار دارد.كتیبه 115 سانتیمتر در 50 سانتیمتر و در ده سطر است. در پای كوه تعداد زیادی قبور باستانی و. بالای كوه نیز قلعه ای باستانی به چشم میخورد. مردم محل بر عكس اهالی نشت بان كه كتیبه را مقدس میشمردند آنجا را محل زندگی اشباح میدانند و شب هنگام از آنجا عبور نمی كنند . متن قسمتی از كتیبه كه توسط آقای ملیلكیشویلی اهل شوروی سابق ترجمه شده به این شرح است

عرابه ای جنگی خدای خالدی به راه افتاد
آن به كادیانی پادشاه كشور پولو آدی حمله كرد
پولوآدی ناحیه ای كوهستانی است. بیاری خالدی توانا
در عرابه ای جنگی نیرومند خالدی این كشگركشی توسط
سردوری پسر آرگیشتی صورت گرفت
سردوری گوید: من بیست و یك قلعه را گرفتم
من در یك روز چهل و پنج شهر را تصرف كردم. لیب لی اونی
شهر پادشاه و شهر مستحكم را در جنگ گرفتم
سردوری شاه مقتدر شاه شاهان

محوطه ماقبل اورارتویی آن لیبلیونی نام داشته است و قلعه بزرگی بوده كه توسط ساردوی دوم در قرن هشتم پیش از میلاد تسخیر شده است

كتیبه اورار تویی سقندل

مولاژ سنگ نبشته میخی اورارتوئی سقندل در موزه آذربایجان تبریز.

توسط AmirAK - اثر شخصی، CC BY-SA 4.0، Link 

 

منبع: آثار تاریخی ایران - سیف الله كامبخش فرد
اطلس تاریخ ایران