اورارتو
كتیبه رازلیق سراب

 

بر پیشانی كوه بلندی از سلسله كوههای شمال سراب كتیبه ای اورارتویی نقر گردیده و به كتیبه رازلیق مشهور است. این كتیبه به خط میخی اورارتویی است و در زیر آن سكویی ایجاد كرده اند و برای رسیدن به كتیبه باید از آن بالا رفت.ابعاد كتیبه 80 در 120 سانتیمتر است. در كنار كتیبه اثار قلعه ای مخروبه به چشم میخورد و در گذشته در این محل دژ دفاعی اورارتویی قرار داشته است. این كتیبه یادگار آرگیشتی دوم شاه اورارتویی است و متن آن به این قرار است
بیاری خدای خالدی، آرگیشتی روزاهینلی گوید
من به سرزمین آریو لشگر كشیدم
من سرزمین اوئوشو را تسخیر كردم
من تا كنار رود مونا رسیدم و از آنجا بازگشتم
من سرزمین گیردو؟،گتوها؟ و توایشیدو را تسخیر كردم
شهر روتومنی؟ را من گرفتم
سرزمینهایی را كه من تسخیر كردم تحت سلطه و باج خود قرار دادم
این قلعه را به زور گرفتم و دوباره آنرا ساختم
من آنرا به آرگیشتی ایردو نامگذاری كردم
تا بخاطر یاری بیا اونی=اورارتو
برای مطیع ساختن سرزمینهای دشمن
به یاری و عظمت خدای خالدی و آرگیشتی بزرگ
شاه جهان ، شاه شاهان ، شاه شهر توشپا
آرگیشتی گوید: هر كس نام مرا محو كند ،یا به این نوشته خسارتی رساند
امیدوارم خدای خالدی (ته ای شیا) و (شیوانی) او را از این گردون بر اندازد

كتیبه رازلیق سراب

تصویر از منبع ناشناس

 

منبع: آثار تاریخی ایران - سیف الله كامبخش فرد
اطلس تاریخ ایران