اورارتو
 

كتیبه كلی شین اشنویه

 

در گردنه كلی شین اشنویه بر روی سنگ استوانه ای كتیبه ای اورارتویی قرار دارد.در این متن شرح فتوحات ایش بوای نی در حدود سال 828پ م آمده است. این پادشاه اورارتویی پس از آنكه سرزمین خود را گسترش داد ، پسرش مینوا را در پادشاهی با خود شریك كرد. در این كتیبه نام هر دو پادشاه آمده است

 

اطلس تاریخ ایران