اورارتو
نام پادشاهان اورارتو و جدول زمانی آنها

تطابق با دولت آشور

نام پدر

نام

معاصر با سلمانصر سوم. نام وی در سالهای 860و858و846 پیش از میلاد در سالنامه های آشوری آمده است

---------

آرامو

كتیبه ای از او در وان نقر گردیده و با سلمانصر سوم هم دوره بودهنگام او در لشگر كشی سال 834 پ م آمده است

پسر لوتیپری

ساردوری

با شمشی اداد پادشاه آشوری هم دوره بوده و نام وی در سالنامه سال 824 پ م ذكر شده است

پسر ساردوری

ایشپواینی

با سمیرامیس ملكه آشوری هم دوره بوده .همچنین با آداد نیراری سوم و سلمانصر چهارم پادشاهان آشور هم دوره بوده است

پسر ایشپواینی

منوا 810 -781 پ م

معاصر با سلمانصر چهارم و آشوردان سوم

پسر منوا

آرگیشتی781 -760 پ م

معاصر با آشوردان سوم و آشور نیراری چهارم و تیگلات پیلسر سوم . طبق سالنامه های آشوری در سالهای 743 و 735 پ م به كشور اورارتو توسط آشوریها حمله شده است

پسر آرگیشتی

ساردوری760-730 پ م

معاصر با تیگلات پیلسر سوم،سلمانصر پنجم و سارگون دوم .در سالنامه های سارگون دوم اخبار زیادی در مورد روسا و نحوه مرگ او آمده است

پسر ساردوری

روسا 730-714 پ م

معاصر با سارگون دوم وسناخریب

پسر روسا

آرگیشتی714-685 پ م

معاصر با آسارهادون و آشور بانیپال . نام روسا در سالنامه سال 654 پ م آمده است

پسر آرگیشتی

روسا685-645 پ م

معاصر با آشور بانیپال آخرین پادشاه آشور . در سالنامه های سال 639 پ م از او یاد شده است

پسر روسا

ساردوری 645-625 پ م

نام وی فقط در كتیبه های پسرش دیده شده است

---------

اریمنا625-605 پ م

آخرین پادشاه اورارتو -

پسر اریمنا

روسا 605-590 پ م

منبع: تمدن اورارتو - اثر بوریس پیوتروفسكی
اطلس تاریخ ایران