اورارتو

كتیبه و سنگ افراشت نشت بان

 

 

دهكده نشت بان در سی كیلومتری سراب واقع است و بر كوهی تكیه داده است كه بر قله این كوه كتیبه میخی عظیمی نقر گردیده است و با كتیبه رازلیق هم دوره است.ابعاد آن 80 در 110 سانتیمتر است . اهالی در قسمت پایین كتیبه حفره ای كنده اند و نذورات خود را در پای آن میگذارند و این مسئله به كتیبه آسیب زده است.كتیبه در دوازده سطر به خط میخی اورارتویی است و به پسر آرگیشتی یكی از شاهان اورارتو تعلق دارد و یادگار پیروزی او در جنگ و تصرف 21 قلعه نقر گردیده است.

ترجمه کتیبه: به حول و قوه خالدی ، آرگیشتی روساهینی می گوید. من سرزمینها را تسخیر كردم. من تا كنار رودخانه مونا رسیدم و از آنجا بازگشتم. من سرزمینهای ، گیردو ، گیتوهانی ، تو ایشیدو وشهر ...... را تسخیر كردم و زیر باج خود قرار دادم ، آرگیشتی می گوید: هر آن كس كه این كتیبه را خراب كند ..........

كتیبه و سنگ افراشت نشت بان

كتیبه و سنگ افراشت نشت بان

كتیبه و سنگ افراشت نشت بان

كتیبه و سنگ افراشت نشت بان


در شیب كوهی كه كتیبه بر آن قرار دارد تخته سنگهای بزرگ و قطوری بطور عمودی در زمین قرار گرفته اند و نزد اهالی به چهل دختر مشهور هستند.سنگها در ابعاد با هم اختلاف دارند.این مجموعه یك سری قبور كلان سنگی هستند كه به اقوام بومی این محل در 1200 تا 800 پ م تعلق دارد.در سال 800 پ م اورارتوییان به این اقوام حمله كردند و آنها را شكست دادند و سرزمینشان را غارت كردند.اورارتویان كه در تاریخ به خشونت شهرت یافته اند حتی به قبور مردم نیز رحم نكرده اند و آنها را هم مورد حمله قرار داده اند و ادوات با ارزش داخل گورها را با خود برده اند

 

منبع: آثار تاریخی ایران - سیف الله كامبخش فرد
wikimapiaتصاویر از
اطلس تاریخ ایران