اورارتو
كتیبه اورارتویی محمود آباد

 

تپه محمود آباد از جنس طبیعی كنگلومرا است و مالكیت شخصی داشته است تا اینكه در آن كتیبه ای اورارتویی كشف شده است كه به روسای اول تعلق دارد.این كتیبه به موزه ارومیه انتفال یافته است. در كنار محل كشف كتیبه كلیسایی نیز از زیر خاك بیرون آورده شد. از حفریات آثاری اورارتویی به دست نیامده است و احتمالا در طول زمان كتیبه به آن محل انتقال یافته است.شاید كتیبه به قلعه اسماعیل آقاتعلق داشته است

روسا پسر سردوری می گوید:
من در اینجا آیین قربانی برقرار کردم
وقتی شاهان اورارتویی آهنگ جنگ کنند هر کس باید یک گاو و یک گوسفند در شبیتو ذبح نماید علاوه بر این یک گوسفند در آرطوا آراسوا و یک گوسفند در دروازه شبیتو ذبح نماید
در کنار کارهای عمرانی تازه هرکس باید یک گوسفند در شبیتو ذبح شود
وقتی چیزی از معبد سوخته خراب ویران یا متلاشی می شود هر کس باید عین آن قربانی انجام دهد اما نباید اشی مسی و الموشه باشد
روسا خادم شبیتو است و در مقابل شبیتو او یک بنده است
روسا ... بنده
روسا پسر سردوری می گوید
کسی که این کتیبه را منهدم کند باشد که در مقابل آفتاب ... نه

كتیبه اورارتویی محمود آباد

 

منبع: تمدن اورارتو - بوریس پیوتروفسكی
اطلس تاریخ ایران