اورارتو
كتیبه اورارتویی قلات گاه

 

قلعه بزرگ و محوطه استقراری اورارتویی در پانزده كیلومتری شرق اشنویه و بیست و دو كیلومتری شمال غرب نقده در ارتفاعات شمال جاده اشنویه - نقده به همراه یك كتیبه اورارتویی ،توسط هیئت آمریكایی كه مسئول حفاری تپه حسنلو بودند كشف گردید. كتیبه به ایشپواینی و منوا تعلق دارد و مربوط به ساخت قلعه كنار آن است.فن لون در قرائت خود از این كتیبه به نام اویائیس یا اویشه كه یكی از حكمران نشین های اورارتویی است برخورد كرده شاید نام اشنویه از نام اویشه گرفته شده باشد

 

منبع: تمدن اورارتو - بوریس پیوتروفسكی
اطلس تاریخ ایران