اورارتو
كتیبه اورارتویی داش تپه

 

این محل در بیست و یك كیلومتری شمال غرب میاندوآب است . در این محل كتیبه ای اورارتویی قرار داشت كه متاسفانه به دست قاچاقچیان عتیقه توسط دینامیت منفجر شده است و تكه های آن در موزه لندن قرار دارد. از محل نصب كتیبه نیز اثری باقی نگذاشته اند .كتیبه به منوا تعلق دارد و در مورد فتح كشور پارسوا و چند شهر دیگر است.  بر اساس متن كتیبه در شروع قرن هشتم پیش از میلاد در زمان پادشاهی منوا بخشی از سرزمین مانا ضمیمه متصرفات اورارتو می‌شود. در این منطقه، منوا دژها و تأسیسات نظامی متعددی را بنا و در پایان قرن نهم به آنجا لشکرکشی می‌کند. پادشاه اورارتو قلعه‌ای به نام مشتا را در خاك مانا ساخته یا احیا كرد و این كتیبه این امر را كه دامنه نفوذ منوا به داخل مناطق شمالغربی ایران در سمت شرق تا سراسر دره سولدوز و سواحل جنوبی دریاچه ارومیه كشیده شده است، تأیید می‌كند.

منوا می‌گوید كه: هركس این نوشته تخریب نماید، هركس كارهای گناه‌آلود مرتكب شود و هر كس شخص دیگری را مجبور به این كارها نماید، خدای خالدی، خدای تی شه بانی، خدای شیوینی (و تمام) خدایان او را در نور خورشید محو نمایند

 
اطلس تاریخ ایران