دخمه اورارتویی شیرین و فرهاد
<< Previous

دخمه ماکو

 

قطعه ای برنزی از یک کمربند کشف شده در کوه سنگر- موزه ارومیه