اورارتو

دخمه اورارتویی بام فرهاد کوه سنگر

 

این دخمه در حوالی ماكو قرار دارد و متشكل از دو اتاق مربع شكل بدون نور گیر است.درون اتاقها نیز تاقچه هایی موجود است .ورودی دخمه در صخره ای قرار دارد و برای ورود به آن باید از پلكان دست سازی كه در كنار آن ساخته اند عبور كرد. این محل به دوره اورارتوییان تعلق دارد.به دلیل روشن كردن آتش درون دخمه تمامی دیوارهای آن دوده گرفته است و كاملا سیاه شده است.آنقدر سیاه است كه حتی نور چراغ قوه هم در آن انعكاس نمی یابد و كاملا تاریك است.

دخمه اورارتویی بام فرهاد کوه سنگر

 
 
دخمه اورارتویی بام فرهاد کوه سنگر
دخمه اورارتویی بام فرهاد کوه سنگر
دخمه اورارتویی بام فرهاد کوه سنگر
دخمه اورارتویی بام فرهاد کوه سنگر  
تصاویر : حمید صدقی نژاد
دخمه اورارتویی بام فرهاد کوه سنگر
دخمه اورارتویی بام فرهاد کوه سنگر دخمه اورارتویی بام فرهاد کوه سنگر

دخمه اورارتویی بام فرهاد کوه سنگر

 
اطلس تاریخ ایران