اورارتو
شهر اورارتویی بام فرهاد

 

در ارتفاعات مجاور روستای سنگر در شمال ماكو آثار شهری اورارتویی كشف شده است.این شهر فاقد استحكامات دفاعی بوده .درشرق این شهربناهای مذهبی آن قرار گرفته است.. معبدی سنگی متعلق به یكی ازخدایان جنگ اورارتویی در این محل قرار دارد. در غرب شهر ساختمانهای عمومی قرار دارد ودر وسط خانه های اهالی شهر. این شهر در زمان آبادانی 20 هكتار وسعت داشته است .آب آشامیدنی و کشاورزی محل از رود سنگر تامین میشده است. در کنار شهر گوردخمه اورارتویی بام فرهاد قرار دارد.رود سنگر چند کیلومتر پایین تر از محوطه باستانی زمین را میشکافد و در برخی نقاط تا 5 متر از سطح زمین پایین تر میرود ولی در محل شهر باستانی هم سطح زمین است.

 

اطلس تاریخ ایران