آشوری ها

هنر سومری

 

هنر سومری

 

نوشته ای بر روی لوحی از خاك رس مربوط به كارهای اداری در معبد لگاش حدود 2370 پ م

اطلس تاریخ ایران