آشوری ها

هنر آشوری

 

کاخ غربی نمرود

 
 

کاخ غربی نمرود - 865 تا 860 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
اطلس تاریخ ایران