آشوری ها

هنر آشوری

 

هنر آشوری

 
 

خشت پخته کتیبه دار - نمرود دوره زمانی 859تا824 پیش از میلاد
موزه باستان شناسی دانشگاه مک کواری سیدنی- تصویر حمید صدقی نژاد 

 
اطلس تاریخ ایران