آشوری ها

هنر آشوری

 

 

خشت با طرح اسب- 700تا612 پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- حمید صدقی نژاد

اطلس تاریخ ایران