آشوری ها

هنر آشوری

 

هنر آشوری

 

شاه آشوری آشورناسپیرال 2 در حال شكار شیر

اطلس تاریخ ایران