آشوری ها

هنر سومری

 

لوح پیروزی نرام سین

 

لوح پیروزی نرام سین -2254 پ م

اطلس تاریخ ایران