آشوری ها

هنر آشوری

 

هنر آشوری

 

مجسمه مرمری از معبد ایشتر - 2400 پ م

اطلس تاریخ ایران