آشوری ها

هنر سومری

 

هنر سومری

 

یك چنگ - 2600 پ م

اطلس تاریخ ایران