آشوری ها

هنر سومری

 

هنر سومری

 

مجسمه سر یك چنگ - 2600 پ م

اطلس تاریخ ایران