آشوری ها

هنر آشوری

 

هنر آشوری

 

حیوان افسانه ای از كاخ نمرود - 883 پ م

اطلس تاریخ ایران