هنر بین النهرین

 

هنر بین النهرین

 

مجسمه زن از معبد ایشتر حدود 2500 پ م

اطلس تاریخ ایران