هنر آشوری

 

هنر آشوری

 

مجسمه ابولهول - نینوا سده 7 پ م

اطلس تاریخ ایران