هنر سومری

 

هنر سومری

 

ساز چنگ از معبد پو آبی در شهر اور

اطلس تاریخ ایران