نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

قطعه موزاییک بدست آمده از

Bulla Regia تونس

موزاییک با اشکال هندسی پیچیده برای پوشش دادن کف با حجم زیاد

لینک تصویر

 
 
اطلس تاريخ ايران