نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

See page for author [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons 

 

موزاییک با طرح پرندگان دور ظرف آب یافت شده در

Hadrian's villa at Tivoli

در موزه کاپیتولاین ایتالیا نگه داری می شود. شرح اسن موزاییک در کتاب پلینی آمده

Natural history xxxvi,I84

طراح آن سسوس نام داشته . این قطعه را رومی ها از پرگاموم کنده اند و در ایتالیا نصب کرده اند.

 
اطلس تاريخ ايران