نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

لینک تصویر

 
برخی طرح ها به باورهایی مربوط می شوند که فقط در بخشی از جهان مرسوم بوده است.
مثلا طرح فوق در اسپانیا در قرن سوم طراحی شده و طرح مشابهی نیز از تونس بدست آمده که در آنها ارابه دیونیسوس را ببرها می کشد. در آسیا چنین باوری وجود نداشته است.
 
اطلس تاريخ ايران