نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

مطالب ارایه شده در مورد موزاییک های دنیای باستان، برگرفته از ترجمه ای آزاد از کتاب زیر است

Ancient Mosaics
by Roger Ling

موزاییک باستان

 
تصاویر از منابع مختلف جمع آوری شده اند و در کنار هر تصویر منبع آن ذکر شده است.
 
اطلس تاريخ ايران -حمید صدقی نژاد