نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

لینک تصویر

 
در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم میلادی مدل جدیدی در موزاییک در شرق امپراتوری روم پدید آمد که بسیار شبیه طرح های باروک است. برای مثال موزاییک دانشگاه پرینستون که از انطاکیه بدست آمده و طرح دیگری از مجلس شراب هرکول و دیوناسوس است
ستون ها و طرح های معماری طرح اصلی را فرا گرفته اند و کلی تصویر درون طرح های هندسی قرار دارد که بخش وسیعی از طرح را پوشانده اند.
Stone and glass
h. 526.0 cm., w. 527.0 cm. (207 1/16 x 207 1/2 in.)
figural scene: h. 229.2 cm., w. 295.5 cm. (90 1/4 x 116 5/16 in.)
Gift of the Committee for the Excavation of Antioch to Princeton University
y1965-216

 
اطلس تاريخ ايران