نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

By Paphos_Haus_des_Dionysos_-_Poseidon_und_Amymone_1.jpg: Wolfgang Sauberderivative work: Hic et nunc [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

 
در بسیاری موارد در کنار طرح موزاییک توضیحاتی نیز نوشته می شد که به بازدید کننده اعلام کند که طرح به چه موضوعی مربوط است. در مثال بالا ، همه طرح های بنا دارای توضیح هستند اما طرح مرکزی بنا که در بالا مشاهده می کنید فاقد توضیح است زیرا طرح آنقدر معروف بوده که پیش فرض طراح این بوده که همه مردم طرح را می شناسند و نیازی به توضیح ندارد.
House of Dionysus at Paphos Cyprus
 
اطلس تاريخ ايران