نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

موزاییک وارداتی یافت شده در پمپی. این قطعه موزاییک در محل دیگری تولید شده و به پمپی حمل شده و در آنجا نصب شده است. این طرح یکی از موزاییک کاری های ساختمان معروف به

Villa of Cicero

است و به استناد به امضای طراح می توان گفت که موزاییک در جزیره ای کوچک در آسیای صغیر تولید شده است.

Dioscurides of Samos امضا

محل نگه داری: موزه باستان شناسی ناپل

 

لینک مرجع تصویر

 
اطلس تاريخ ايران