نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

 

موزاییک یافت شده از نزدیکی پمپی که هفت مرد را نشان می دهد که احتمالا افلاطون و همراهانش هستند و احتمالا از نقاشی معروفی کپی برداری شده که در قبر
rhetorician Isocrates
در آتن قرار داشته . این طرح در آثار دیگری در ایتالیا نیز دیده شده است. احتمالا همه آنها یک مرجع داشته اند. سده دوم یا اول پیش از میلاددر غرب پمپی در
Torre Annunziata

 
اطلس تاريخ ايران