نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

 
در برخی موزاییک ها علاوه بر حیوانات و اجزای قابل لمس طبیعت، برخی ارزش ها و باورها نیز شکل انسانی پیدا کرده اند مانند زندگی، امنیت، استواری، نوسازی، قدرت، لذت و غیره.حالت انسانی دادن به باورها در قرن دوم و سوم در بخش های شرقی امپراتوری روم بسیار دیده می شود.مثال فوق صورت الهه امنیت را نشان می دهد.
 
اطلس تاريخ ايران