نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

Houses of Dionysos Mosaic, Paphos". Licensed under CC BY 2.5 via Wikimedia Commons.

 

از قرن سوم الفبا وارد طرح های موزاییک و نقاشی دیواری شد تا بتواند طرح را توضیح دهد. مثال فوق از خانه آیون قبرس است که طرحی ترکیبی از افسانه های یونانی را نشان می دهد.
مارسیوس توسط چند برده از آپولو دور می شود. او ساز آپولو را گم کرده ولی آپولو به او اجازه ادامه زندگی می دهد. الیمپوس در حال تشکر از او است.

House of Aionنیمه اول قرن چهارم

 
اطلس تاريخ ايران