نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

By Karl-Heinz Wellmann (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

 
تعداد زیادی از موزاییک های شمال و غرب امپراتوری روم در سده های اول میلادی دارای اشکال شش ضلعی است که معمولا از لوزی های متعدد ساخته شده اندو این نوع شکل دهی به طرح ابتدا در روم ابداع شد و در سرزمین های شمالی و غربی بسیار استفاده شد. این طرح ها را می توان در اثار متعددی در این ناحیه مشاهده کرد.
 
اطلس تاريخ ايران