نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

 

موزاییک نیل یافت شده در پالسترینا 38 کیلومتر جنوب شرق روم- قرن دوم پیش از میلاد - منبع طرح به طور قطع یک نقاشی یا موزاییک از اسکندریه بوده و یک ایتالیایی آنرا سفارش داده است.

 
اطلس تاريخ ايران