نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

لینک تصویر

 
به طرح های سیاه و سفید رومی، خطوط سفید نیز اضافه شد. این خطوط درون طرح های سیاه بکار می رفتند و از آنها برای پیاده سازی سایه، نشان دادن عضله و گاهی جداسازی دو طرح در کنار هم استفاده می کردند. در بسیاری از موزاییک های استان استیا در روم می توان این خطو سفید را دید مثلا در
Baths of Neptune & Bath of Buticosus
در برخی طرح های قرن سوم میلادی با نازک و کلفت کردن خطوط سفید، اهمیت طرح ها را تعیین کرده اند مانند
Baths of Caracalla in Roma
 
اطلس تاريخ ايران