نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

لینک تصویر

 

موزاییک های دیواری شبیه نقاشی های دیواری بودند. در آنها از طرح هایی که در نقاشی ها استفاده می شد استفاده می کردند. برخی بناها نیز مانند خانه نپتون نقاشی و موزاییک را در کنار هم برای تزیین دیوار بکار می بردند. . در یک سمت دیوار افرادی در حال شکار هستند و بر زمینه آبی پر رنگ نقش شده اند و در سمت دیگر دیوار دو نفر ایستاده اند و بر زمینه زرد نقش بسته اند. این طرح ها آمیخته ای از نقاشی و موزاییک هستند.

سده اول میلادی

House of Neptune and Amphitrite

 
اطلس تاريخ ايران