نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

By Carole Raddato from FRANKFURT, Germany [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons 

 
موزاییک گلادیاتور در آلمان- سبک موزاییک پلی کروم در قرون 2 و 3 در غرب امپراتوری روم استفاده می شده است.
این موزاییک در ویلایی در ننیگ آلمان قرار دارد که طرح هایی از بازی گلادیاتورها در آمفی تیاتر را نشان می دهد.
 
اطلس تاريخ ايران