نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

"1398 - Milano - S. Lorenzo - Cappella S. Aquilino - Traditio Legis - Dall'Orto - 18-May-2007" by Giovanni Dall'Orto - Own work. Licensed under Attribution via Wikimedia Commons.

 
مسیح در وسط در حال آموزش به دوازده شاگردش است.در دوره مسیحیت اسفاده از طلا مرسوم بود و در این طرح در زمینه از طلا استفاده شده است.
اواخر سده چهارم
apse of chapel of san lorenzo maggiore milan
 
اطلس تاريخ ايران