نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

 
در اتاق حمام خانه منندر در پمپی چندید طرح سیاه بر زمینه سفید وجود دارد. طرح فوق متعلق به نیمه دوم قرن اول پیش از میلاد است. استفاده از زمینه سفید یکی از خصوصیات موزاییک رومی است. پیش از آن موزاییک هلنیستی همانند منظره ای بود که از پنجره ای نمایان است و معمولا طرحی بزرگ و اصلی در مرکز آن قرار داشت. ولی موزاییک سیاه و سفید رومی آن روش را کنار گذاشت.
 
اطلس تاريخ ايران